210 000 nye jobber er mulig

Det norske oljeeventyret går mot slutten. I Perspektivmeldingen 2021 viste SSBs beregninger at 50.000 oljejobber vil forsvinne fram mot 2030. Men norsk næringsliv er i endring, og mulighetene er store – så lenge det tilrettelegges for det vi skal leve av i fremtiden.

En av dem som er opptatt av å synliggjøre fremtidsmulighetene er Morten Hotvedt, daglig leder i eiendomsselskapet Eneo Eiendom.

- Vi har så mye kompetanse i Norge vi kan bygge videre på. I tillegg har vi en enorm vilje og evne til å omstille oss, noe vi også har vist tidligere. Og vi våger å satse på nye næringer, slik vi også gjorde da vi i sin tid satset på oljen. Dette vil gjøre oss godt rustet til å møte fremtidsnæringene, sier Hotvedt.

10 næringer peker seg ut

I rapporten «Norge i morgen» har rådgivningsselskapet McKinsey identifisert ti næringer hvor Norge har et godt utgangspunkt til å ta en posisjon, og som bidra sterkt til verdiskaping i fremtiden. Disse næringene vil i 2030 kunne skape om lag 210 000 nye arbeidsplasser og generere om lag 310 milliarder kroner i økt bruttonasjonalprodukt, på toppen av forventet BNP.

Disse 310 milliardene utgjør om lag 70 prosent av BNP-bidraget fra olje- og gassvirksomheten i 2020. Rapporten peker på næringer som havvind, CCS, hydrogen, batterier, sirkularitet og industriell programvare.

- En periode var det veldig mange som skulle spå hva som skulle være den nye oljen. Nå ser det ut til at flere og flere er enige om at vi skal leve av flere næringer. Denne rapporten illustrerer mulighetene innen flere næringer. Men det vil kreve tilrettelegging for å lykkes, sier Hotvedt.

Fremtidsnæringene har behov for areal

Flere av næringene rapporten peker på vil kreve store behov for areal. Dette perspektivet blir ofte underkommunisert, ifølge Hotvedt.

- Det er mange som viser til at vi kan bruke kompetanse vi allerede har til å bygge opp nye næringer. Det er helt riktig, men vi må ikke glemme at fremtidsnæringene også vil kreve areal. Derfor er det avgjørende at vi tenker langsiktig også i arealplanleggingen, påpeker Hotvedt.

Eneo Eiendom er opptatt av å lytte til næringslivets behov. Ifølge Hotvedt vil dette kreve at man rendyrker enkelte områder til kun næring.

- Vi må ikke glemme at vi konkurrerer i et globalt marked. Skal vi tiltrekke oss investeringer i de nye næringene må vi gjøre oss attraktive. Da må vi kunne tilby både kompetanse og areal, slik at næringene kan vokse og utvikle seg her i Norge. Da vil jobbene også komme, sier Hotvedt.

Kan redusere konfliktnivået

Hotvedt viser til at næringsutvikling ofte kan komme i konflikt med andre interesser, og viser til at næring ofte vil medføre økt trafikk og støy. Det vil også gjelde for fremtidsnæringene, skal vi tro eiendomsinvestoren.

- Det er ikke slik at de nye næringene ikke vil komme i konflikt med andre behov bare fordi de er grønne. Men med god planlegging og langsiktig tekning, kan vi kanskje unngå de største konfliktene rundt nyetableringer. Det vil vi alle være tjent med, avslutter Hotvedt.   

Boks:


Fremtidsnæringene

Bidrag til sysselsetting i parentes

·       Hydrogen (33 000)

·       Havvind (36 000)

·       Batterier (33 000)

·       Karbonfangst- og lagrind (15 000)

·       Grønn maritim næring (10 000)

·       Industriell programvare (26 000)

·       Forbrukerplattformer (10 000)

·       Sirkularitet (14 000)

·       Havbruk (18 000)

·       Turisme (17 000) 


Boks:

Hotvedts tips til å lykkes med næringsutvikling

·       Identifiser områder tidlig

·       Tenk sentrale arealer i umiddelbar nærhet til eksisterende infrastruktur

·       Unngå å legge publikumsrettet virksomhet i nærheten

·       Like barn leker best bør også være regelen i arealplanlegging